29 maart 2023

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta gaat verder!

Wat gebeurt er als je akkerbouwers niet afrekent, maar juist beloont voor hun prestaties? Die vraag is leidend in de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) die 14 februari werd gelanceerd. In de BMA werken overheden en ketenpartijen in diverse pilots gezamenlijk aan een breedgedragen beloningssysteem voor duurzame prestaties. Een van de voornaamste pilots vindt plaats in de Zuidwestelijke Delta.

De pilot kent een doorstart binnen het IBP en wil de eerste groep van 30 akkerbouwers opschalen naar 100 telers verspreid over het Zuidwestelijke kleigebied. De pilot is een samenwerking van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, drie waterschappen en verschillende natuurorganisaties en ketenpartijen. Doel is uitgebreid ervaring opdoen met het belonen van duurzame prestaties in de akkerbouw.

Uniek gebied

‘De Zuidwestelijke Delta is een uniek landbouwgebied’, legt Feiko van Dok uit. Hij is als Broedplaatstrekker Volhoudbare Landbouw vanuit IBP Vitaal Platteland nauw betrokken bij de uitrol van de BMA-pilot. ‘Niet voor niets verwerken grote multinationals hier hun aardappelen. Het gebied wordt ontsloten door twee havens van formaat – Rotterdam en Antwerpen – waardoor multinationals als Farm Frites, Lamb Weston Meijer, McCain en Aviko de wereldmarkt kunnen bedienen.’

Meer balans met de natuur

‘Akkerbouwers en ketenspelers begrijpen goed dat we voor een grote uitdaging staan om de landbouw volhoudbaar te houden’, vervolgt Van Dok. Voor volhoudbare landbouw is een wederkerige relatie met de natuur noodzakelijk. De BiodiversiteitsMonitor is daarbij een belangrijk instrument om duurzaamheidsprestaties te stimuleren en op een eenduidige manier meetbaar te maken.

Meten is weten

Met een set van Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) wordt gestuurd op meer biodiversiteit, gesloten (stikstof)kringlopen en een duurzamer bodem- en waterbeheer. Zo krijgen agrariërs meer inzicht in waar ze staan en welke maatregelen ze kunnen nemen om beter te presteren. Intentie is om de set in het hele agrocomplex breed gedragen te krijgen waardoor ketenpartijen hun eigen belangen ontstijgen en samen met overheden prestaties gestapeld kunnen belonen. Zo zouden overheden goed presterende akkerbouwers financieel kunnen belonen of een ontheffing geven, kan een verzekeraar pachtkorting geven, een bank rentekorting en een multinational een contractvoordeel.

‘De BMA is bedoeld om de transitie van de landbouw op een positieve manier te faciliteren, de teler en zijn ondernemerschap staat centraal.

Feiko van Dok, Broedplaatstrekker Volhoudbare Landbouw

Meer weten

Klik hier voor meer informatie over de BMA.
Klik hier voor het persbericht over de BMA pilot in de Zuidwestelijke Delta.