Algemeen

Privacyverklaring en disclaimer

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we omgaan met uw gegevens staat in onze privacyverklaring. Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. U vindt de nieuwe versie van deze verklaring op deze webpagina.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt de provincie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

U heeft er recht op dat Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

De website van Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta kan links naar websites van derden bevatten. Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Heeft u vragen over onze nieuwe Privacyverklaring, dan kunt u die stellen via het onderstaand emailadres. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@pzh.nl. Voor meer informatie over hoe wij uw verzoeken afhandelen: zie Procedurebeschrijving verzoeken AVG.

Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 22 mei 2018 en vervangt alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring kan door provincie Zuid-Holland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.vitaalplattelandzwd.nl . Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.
U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta zijn evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het onderstaand emailadres. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt.
U kunt ook een e-mail sturen naar vitaalplattelandzwd@pzh.nl. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het contactcentrum IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

E: vitaalplattelandzwd@pzh.nl