Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector én voedselketen

De Zuidwestelijke Delta is één van de meest vruchtbare akkerbouwgebieden in de wereld –omringd door bebouwd gebied. De toekomst van de agrarische sector en de voedselketen is onzeker. Het deltagebied staat dan ook voor een aantal grote opgaven, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte. Met de broedplaats Volhoudbare Landbouw starten we een collectieve zoektocht: hoe maken we van de Zuidwestelijke Delta een (inter)nationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector én voedselketen?

Ambitie

Om gezamenlijk de eerste stappen te zetten naar dit doel verbinden we bestaande perspectieven en initiatieven. Overheden leveren in samenwerking met boeren, ketenpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen een bijdrage.

Doelen

  • Brede samenwerking stimuleren, zowel interbestuurlijk als in de keten zelf.
  • Verdienmodellen ontwikkelen en zo een gezonde economische basis neerzetten.
  • Kennis en innovatiekracht ontwikkelen.
  • Effectief communiceren en zo het imago van agro en van de voedselketen verbeteren.

Activiteiten

We werken samen met een brede vertegenwoordiging van de voedselketen (boeren, ketenpartijen, overheden en kennisinstellingen) aan een gezamenlijk perspectief Volhoudbare landbouw in 2040 en een routekaart met projecten om daar te komen. We bouwen aan een monitoringssysteem (KPI’s) voor duurzame prestaties van de boeren en verkennen hoe deze prestaties ook vanuit de markt en overheid beloond kunnen worden. Stimuleren we de ontwikkeling van strokenteelt. En versterken we de samenwerking tussen agrarische bedrijven en openbaar groen beheerders met als doel de biodiversiteit en landschapskwaliteit te verbeteren.

Organisatie

In het kernteam van de broedplaats nemen vertegenwoordigers deel van de provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Regelmatig schuiven er vertegenwoordigers aan vanuit de waterschappen en gemeenten. Voor de ontwikkeling of uitvoering van projecten werken we bottom up met een brede vertegenwoordiging uit de voedselketen, denk aan boeren, ketenpartijen, industrie, dienstverleners, maatschappelijke organisaties, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen.

Projecten

Binnen de broedplaats Volhoudbare landbouw zijn allerlei projecten in uitvoering. Elk project heeft zijn eigen pagina met meer informatie.

01

Gebiedsnetwerk en pilots voor een aantrekkelijk biodivers agrarisch...

Bekijk project
02

Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen

Bekijk project
03

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta

Bekijk project
04

Routekaart Volhoudbare Landbouw Zuidwestelijke Delta 2040

Bekijk project