Zoetwater

Een klimaatbestendige zoetwatervoorziening

Klimaatverandering zorgt in de Zuidwestelijke Delta voor toenemende verzilting, meer extreme neerslag en langere periodes van droogte. Om het platteland in de toekomst vitaal en leefbaar te houden hebben we een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem nodig. Dat betekent omschakelen. Aan de ene kant door de beschikbaarheid van water te vergroten. En aan de andere kant door de vraag naar water te verminderen.

Ambitie

De broedplaats Zoetwater onderzoekt hoe er in de toekomst duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer kan zijn zonder aanvullende zoetwatervoorziening en met een toenemende zoutdruk en verzilting. De transitie naar een klimaatbestendig watersysteem betekent ook een kans voor vitaal platteland in de Zuidwestelijke Delta – met volhoudbare landbouw, rijke natuur en een aantrekkelijke leefomgeving.

Doelen

  • De wateropgave in een concreet pilotgebied versnellen als voorbeeld voor andere projecten in de Zuidwestelijke Delta en de rest van Nederland.
  • Duurzame beschikbaarheid van zoetwater vergroten voor vitale landbouw in klimaat dat verandert.
  • De biodiversiteit en natuurwaarden in het deltagebied vergroten.
  • De economische vitaliteit van het gebied versterken: landbouw, nieuwe economische dragers en andere verdienmodellen.
  • Oplossingen ontwikkelen voor kaders, regelgeving en financiering die de transitie belemmeren.
  • Alle kennis en instrumenten in de wateropgave bundelen voor de betrokken overheidspartijen.
  • De nauwe en enthousiaste betrokkenheid en inbreng van kennisinstellingen (WO-HBO-MBO) voortzetten en verder intensiveren.
  • Met verschillende overheden samenwerken als één overheid. En vanuit dit verbindend besturen steeds aansluiting zoeken bij organisaties, bedrijven en maatschappelijke partijen.

Activiteiten

De broedplaats Zoetwater werkt toe naar een klimaatbestendige zoetwatervoorziening met verschillende functies. Op Schouwen-Duiveland zijn we al volop bezig met concrete projecten. Neem bijvoorbeeld “Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing”. Dit project richt zich op de opslag van zoetwater in de ondergrond. Samen met experts van Deltares, Acacia Water en KWR werken de projectpartners aan maar liefst 5 haalbaarheidsstudies: 4 voor de poelgronden en 1 voor een cluster van agrariërs op de kreekrug.

Goed om te weten: er is nog ruimte voor aanvullende zoetwater (pilot)projecten in de Zuidwestelijke Delta.

Organisatie

Vanzelfsprekend streven we in de organisatie naar optimale communicatie, want op allerlei niveaus vinden ontwikkelingen plaats. Op het niveau van de Zuidwestelijke Delta tot op het niveau van individuele percelen in het gebied. Daarom haakt de trekker van de broedplaats Zoetwater aan bij het Gebiedsoverleg ZWD.

Projecten

Binnen de broedplaats Zoetwater zijn allerlei projecten in uitvoering. Op dit moment op Schouwen-Duivenland. Er is nog ruimte voor aanvullende zoetwater (pilot)projecten in de Zuidwestelijke Delta.