12 juli 2022

Ervaringen delen over de kwaliteit van akkerranden en bermen

Bij de tweede uitwisselingsbijeenkomst van het project waren alle pilot-deelnemers op 29 juni 2022 te gast bij het agrarisch bedrijf van Jacob Noordermeer in Zwartewaal (Zuid-Holland). Het doel van deze bijeenkomst was om alle deelnemers bij te praten over de voortgang van de pilots en om kennis op te doen over akkerranden en openbaar groen.

In de pilot in West-Brabant is er hard gewerkt aan het verzamelen en op naam brengen van insecten foto’s om zo de herkenning van natuurlijke  vijanden en plagen in de akkerbouw beter te kunnen herkennen met de app Obsidentify. In de pilot in Zeeland is men gestart met de monitoring van veldleeuweriken in de luzerne om zo de maaidata in de toekomst beter af te kunnen stemmen met de broedcyclus. In de Zuid-Hollandse pilot is informatie verzameld over welke bermen en watergangen ecologisch beheerd worden en waar dit jaar de bloemrijke akkerranden liggen. Ook is daar het eerste veldonderzoek naar de kwaliteit van de bermen en akkerranden uitgevoerd.

We bezochten drie verschillende akkerranden en een berm bij Loonbedrijf Vijfvinkel om gezamenlijk de kwaliteit van de ecologische beheerde bermen en akkerranden in de praktijk te inventariseren. Om kennis te delen over de waarde van bermen en akkerranden werden de deelnemers gevraagd om de waarde van de akkerrand en berm te beoordelen met een cijfer voor hun waarde voor resp. natuurlijke plaagregulatie, voor natuur, voor waterkwaliteit en voor recreatie. Dit leidde tot een levendig gesprek, waarbij kennis en ervaringen werden gedeeld en waarbij samen met de boer werd bekeken wat de positieve bijdrage van de akkerrand en berm waren en waar er nog verbeterpunten lagen.