14 maart 2024

Grote opkomst akkerbouwers op bijeenkomst biodiversiteitsmonitor

Op 27 februari jongstleden is op een bijeenkomst in Heinkenszand het startsein gegeven voor de opschaling van de pilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta. Hierbij waren ruim 75 akkerbouwers aanwezig die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan dit project.

De pilot loopt sinds 2020. Dit jaar vindt de opschaling plaats van 25 naar 100 akkerbouwers. De biodiversiteitsmonitor wordt gezien als een belangrijk instrument om duurzame prestaties van het akkerbouwbedrijf te monitoren. En kan het wellicht een rol gaan spelen in het behalen van NPLG doelen als mede ook invulling geven aan de CSRD-verplichtingen van de ketenpartijen.

Een nieuwe taal

De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een set van 8 KPI’s (kritische prestatie indicatoren). Een integrale ontwikkeling op al deze KPI’s zal biodiversiteitsverlies tegengaan en biodiversiteitsherstel bevorderen. De KPI’s beslaan meerdere thema’s. Inmiddels is ook het Ministerie van LNV aangehaakt en is de set aan KPI’s uitgebreid om doelsturing in de landbouw mogelijk te maken op alle duurzaamheidsthema’s.

Concreet aan de slag met belonen op basis van prestaties

Met een gezamenlijke KPI-taal ontstaan kansen voor het gestapeld belonen en waarderen van duurzaamheidsprestaties door overheden, ketenpartijen en banken. Deze methodiek werkt reeds succesvol in de melkveehouderij waar de zuivel, Rabobank en de provincies Drenthe en Noord-Brabant al gestapeld belonen voor prestaties.

Primeur

Dit jaar wordt in de Zuidwestelijke Delta voor het eerst gestart met het belonen van de deelnemers voor hun geleverde inspanningen en prestaties. Met een eerste versie van de beloningstabel kan een akkerbouwer tot wel 4500 euro verdienen. Het project biedt ook diverse kennisbijeenkomsten met workshops voor telers over hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren.

Meer weten

De pilot wordt uitgevoerd door Boerenverstand Onderzoek & Advies in opdracht van het Interbestuurlijk Programma van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, met co-financiering van de drie waterschappen (Hollandse Delta, Brabantse Delta en Scheldestromen) en steun van de Branche Organisatie Akkerbouw en de Rabobank.