1 november 2021

Landbouw en openbaar groen: samen sterker!

Vanuit het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta wordt door 16 partners samengewerkt aan het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt. Voor een optimale inrichting van het landelijk gebied is de samenwerking tussen boeren en beheerders van openbaar groen essentieel. Om een paar voorbeelden te noemen: akkerranden en openbaar groen versterken gezamenlijk de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw. Ze verhogen bovendien de natuurwaarde door het bieden van jaarrond voedsel en geven beschutting aan allerlei planten en dieren. Verder voorkomen ze uitspoeling van nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en zorgen ze voor van een aantrekkelijk recreatief landschap.

Er zijn drie pilotgebieden: omgeving Steenbergen in Noord-Brabant, meerdere locaties in Zeeland en op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het Eiland van Dordtrecht in Zuid-Holland. In elk van de drie gebieden zijn deels afhankelijk van de wensen van de betrokkenen in het pilotgebied diverse activiteiten voorzien. In alle gebieden zal naast kennisuitwisseling en gezamenlijke planvorming met betrokken partijen ook specifieke activiteiten voor het gebied ontwikkeld worden. Zo zal in Steenbergen gewerkt worden aan de verdieping van de huidige ObsIdentify app om de herkenning van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden te verbeteren en aan de monitoring van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden in het gebied. In Zeeland zal men een verkenning uitvoeren voor de kansen en effecten voor natuur inclusieve teeltaanpassingen voor de teelt van luzerne en verdienmodellen hiervoor. In Zuid-Holland zal men voorlichtingsdagen en keukentafelgesprekken met agrariƫrs rondom het thema akkerranden en openbaar groen organiseren. Daarnaast zullen voor de hele Zuidwestelijke Delta ook regionale bijeenkomsten georganiseerd worden op dit thema en gewerkt worden aan regionale kansenkaarten.

De volgende partijen werken samen in dit project: provincie Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, Wageningen Research, ZLTO, Naturalis, HAS Hogeschool Den Bosch, Kenniscentrum akkervogels, CLM, Collectief Zuid-Hollandse Eilanden, Stichting IRS, Gemeente Steenbergen, COSUN, Drogerij Timmerman, Collectief Hoekse Waard en Farm Frites wordt uitgevoerd in samenwerking met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, Groene Cirkel Suikerbieten en Bijenlandschap West-Brabant. Voor meer informatie: hele project en pilot Zuid-Holland WUR: irene.bouwma@wur.nl, Pilot Zeeland: ZLTO: wico.dieleman@zlto.nl, Pilot West-Brabant: pieter.brooijmans@cosunbeetcompany.com