30 maart 2023

Pionieren met strokenteelt

Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit vragen om nieuwe, veerkrachtige voedselproductiesystemen. In het IBP project innovatie groepen strokenteelt (onderdeel van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Strokenteelt) werken verschillende partijen samen om kennis op te doen en te experimenteren met dit nieuwe teeltsysteem.

In de Zuidwestelijke Delta pionieren telers in twee innovatiegroepen met gewasdiverse teeltsystemen. Met strokenteelt kantelen zij het bestaande systeem van meer intensieve landbouw. De overstap naar strokenteelt is niet eenvoudig en risicovol. Het vergt moed, kennis en een flinke investering. Toch zijn er pioniers zoals Cornelis Mosselman uit het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat die bewijzen dat het kan.

Theorie en praktijk

Er zijn nog veel onderzoeksvragen. Daarom vormen Hogescholen en Universiteiten een kenniskring rondom de telers. Wageningen Universiteit (WUR) doet onderzoek naar de effectiviteit van smalle en brede stroken. Zo deelt de WUR kennis uit het landelijke PPS traject en ondersteunen zij bij de ontwikkeling van bouwplannen. Daarnaast helpen de studenten van de HAS met het monitoren van de effecten op biodiversiteit.

Rondom de innovatiegroepen van telers wordt een tweede schil van ketenpartijen en erfbetreders betrokken. Op deze manier worden de lessen en ervaringen breder gedeeld en ontstaat meer draagvlak.

Meerwaarde

Wanneer boeren succesvol omschakelen naar strokenteelt ontstaan er winsten op allerlei niveaus. Denk aan een gezondere bodem, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. De meerwaarde is evident. Daarom ondersteunt de overheid instappers van deze nieuwe landbouwsystemen.

Meer weten

Klik hier voor een video met strokenteeltpionier Cornelis Mosselman op Ooltgensplaat, Goeree-Overflakkee.

Klik hier voor het onderzoek naar strokenteelt van de WUR.