25 november 2022

Publicatie van het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD

Begin 2022 presenteerden 5 grootschalige akkerbouwers hun perspectief in netwerkbijeenkomst voor Volhoudbare Landbouw in de Zuidwestelijke Delta. Zij deden destijds een oproep aan ketenpartijen en overheid om ook hun perspectief te geven. De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland gaven vervolgens opdracht aan bureau Origame om gesprekken en interviews te voeren met ketenpartijen, boeren, belangenorganisaties, wetenschappers en overheden. Deze inventarisatie van problemen, van kansen en van toekomstbeelden van de landbouw is nu vertaald naar het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD.

De Zuidwestelijke Delta in evenwicht

De Zuidwestelijke Delta vormt een uniek gebied met een rijke natuur. Alleen staat het gebied met zoetwatertekorten, opkomende verzilting, nieuwe milieu-eisen en opkomende verstedelijking onder druk. Dat vraagt om een collectieve aanpak: met samenwerking op eiland- en polderniveau en met samenwerking op Deltaniveau. Want er is behoefte aan een model waar landschap, natuur en landbouw met elkaar in evenwicht zijn. Een verstoring van die balans raakt ons allemaal.

De wens om samen te werken aan grote, complexe opgaven

Het rapport beschrijft een perspectief op een toekomstbestendige en weerbare Zuidwestelijke Delta waar landschap, natuur en landbouw in balans zijn. Het rapport bevat eveneens adviezen en diverse aanbevelingen. Uit de inventarisatie blijkt dat er onder alle stakeholders veel overeenstemming is op het niveau van de directe omgeving, de polder, het eiland en de Delta. Ook komt duidelijk naar voren dat de partijen beseffen dat samenwerking de enige manier is om in de Zuidwestelijke Delta een landschap te realiseren dat de grote, complexe opgaven op gebiedsniveau aankan. Denk aan bijvoorbeeld aan planologische zekerheid, het tegengaan van grondspeculatie, het behoud van waterkwaliteit en de zorg voor waterzekerheid voor de landbouw. En zo spelen er nog tal van uitdagingen, zoals behoud van bodemkwaliteit, stijgende energie- en kunstmestprijzen, identiteit, stikstofproblematiek, erosie, inzet van natuurlijke plaagregulatie.

Startschot volgend traject: daadwerkelijk samenwerken

Het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD vormt de afsluiting van het inventarisatietraject. De perspectieven zijn opgehaald en de conclusie is dat er genoeg kansen liggen. Nu begint een nieuw traject: hoe kunnen de verschillende partijen nu constructief met elkaar samenwerken en met wie? De 5 grootschalige akkerbouwers namen het initiatief. Het zou mooi zijn als overheden en ketenpartijen de samenwerking opzoeken. IBP Vitaal Platteland gaat hierover allereerst in gesprek met diverse ketenpartijen.

Meer weten over het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD?

Lees het rapport met alle uitkomsten, adviezen en aanbevelingen. Dit document bevat ook een management samenvatting