16 juni 2024

Waterkaravaan bezoekt Kop van Goeree

Te veel of juist te weinig: zoetwater vormt een uitdaging in heel Nederland. De Kop van Goeree kampt daarbij specifiek met verzilting. Afgelopen voorjaar brachten gedeputeerden, waaronder Jeannette Baljeu (Water, Bodem en Klimaatadaptatie) en Mariëtte van Leeuwen (ZH-PLG), samen met hun ambtenaren en gebiedspartners een bezoek aan dit gebied.

Samen met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werd een waterkaravaan georganiseerd, wat resulteerde in een volle bus. Tijdens de excursie konden bestuurders zien wat er gebeurt en waaraan gewerkt wordt. Inge van Paassen (LTO Noord), projectleider van het Zoetwaterproject op Goeree, is enthousiast: ‘De waterkaravaan biedt beleidsmakers en andere betrokkenen een unieke gelegenheid om maatregelen in de praktijk te ervaren. Nu de eerste stappen zijn gezet, is het belangrijk om deze ontwikkelingen met bestuurders te delen.’

Meerwaarde

De excursie werd bijgewoond door diverse bestuurders, van agrarische collectieven tot waterschappen. Tijdens de rondleiding konden zij met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen en direct zien welke maatregelen al zijn genomen. Een grote meerwaarde, aldus Van Paassen: ‘Dit bezoek bevordert de korte lijnen en effectieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.’

Stuwtjes

Op de Kop van Goeree werken ongeveer vijftien boeren samen aan een plan om in perioden van droogte meer zoet water beschikbaar te hebben op het meest westelijke puntje van het eiland. Daarbij werken ze nauw samen met natuurorganisaties, omdat het landbouwgebied aan beide kanten wordt omsloten door duingebieden die ook zoet water nodig hebben en kunnen opslaan. De delegatie bracht specifiek een bezoek aan het bedrijf van akkerbouwer Jan de Jong die een stuwtje heeft geplaatst om zoet water langer vast te houden en verzilting tegen te gaan.

Metingen

Er zijn twee problemen met zoetwater op Goeree: het water dat valt, stroomt via sloten de zee in, en dat wat blijft staan, vermengt zich snel met zout of brak water. ‘Daarom hebben we eerst de stroming van zoet en zout water in kaart gebracht’, vertelt Van Paassen. ‘Sinds januari doen we metingen naar het effect van de stuwtjes die geplaatst zijn. Het zou waardevol zijn als we deze metingen de komende jaren kunnen voortzetten om zo meer inzicht te krijgen in de verzilting en de effecten van de stuwtjes op de zoetwaterretentie.’

Betrokkenheid

Niet alleen de Kop van Goeree werd bezocht. De delegatie bracht ook een bezoek aan de Proeftuin Van Pallandtpolder, waar ze met enthousiasme werd ontvangen en informatie kreeg over het belang van de bodem. ‘Aan de ondernemers, lokale overheden en gebiedspartners zal het niet liggen’, stelt van Paassen vast. ‘De betrokkenheid is groot en dat is essentieel voor het slagen van dit project. Alle partijen zijn ervan doordrongen dat maatregelen nodig zijn voor een toekomstbestendige landbouw.’

Meer weten

Het project Zoet Water op de Kop van Goeree is een samenwerking tussen gemeente, waterschap, provincie, LTO, natuurorganisaties en een vertegenwoordiging van lokale akkerbouwers.

Lees hier meer over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor verzilting op de Kop van Goeree, inclusief een videoverslag van de Waterkaravaan.

Meer weten over Proeftuin Pallandt, klik hier.

De nieuwsbrief over dit project ontvangen of meer informatie? Neem contact op met
Inge van Paassen (ivpaassen@ltonoord.nl).