7 juni 2023

Zoet water op de kop van Goeree

Op de kop van Goeree werken verschillende partijen samen aan verbetering van de zoetwaterhuishouding binnen de grenzen van het veranderende klimaat. Het uitwerken van projectfase 2 is inmiddels in volle gang. Op drie pilotlocaties wordt het peil opgezet en onderzocht wat de effecten hiervan zijn.

Het waterschap neemt bij het in werking stellen van de eerste maatregelen een voortrekkersrol.
‘We doen ons best om in kaart te brengen wat wel en wat niet werkt om hier het zoet water beter vast te kunnen houden voor landbouw en natuur,’ aldus Remco Belonje die als beleidsadviseur vanuit Waterschap Hollandse Delta betrokken is bij het project.

Meten en monitoren

In de zomer start de aanleg van een uitgebreid monitoringsnetwerk. Zo kan straks gemeten worden wat het effect is van de maatregelen op het omliggende watersysteem van de drie testlocaties. Naast de metingen die nu al door het waterschap in het gebied worden uitgevoerd, wordt het meetnetwerk uitgebreid met peilbuizen die het effect van de maatregelen op de
grondwaterstand monitoren.

Ook het peil van het oppervlaktewater en de zoutconcentratie wordt straks continu gemeten. Daarnaast worden de deelnemers van het EC-monitoring programma opgeroepen om weer te gaan meten in het hele projectgebied. De deelnemers meten de EC en het nitraatgehalte en registreren hun metingen in de ‘Nitraatapp’.

Denken in mogelijkheden

Inge van Paassen is vanuit LTO Noord sinds april projectleider. Zij houdt zich bezig met toekomstbestendige landbouw, met name op het gebied van bodem en water. Van Paassen: ‘Het is mooi om te zien dat er met zoveel enthousiasme gewerkt wordt aan het onderzoeken van mogelijkheden om het waterbeheer op Goeree ook voor de toekomst goed te organiseren

Meer weten

Zoet Water op de kop van Goeree is een samenwerking tussen gemeente, waterschap, provincie,
LTO, natuurorganisaties en een vertegenwoordiging van lokale agrariërs in het gebied.
Wil je de nieuwsbrief over dit project ontvangen of meer informatie? Neem dan contact op met
Inge van Paassen (ivpaassen@ltonoord.nl).