1 februari 2024

Bestuurlijke oogstbijeenkomst 1 februari 2024

Waar staan we na drie jaar interbestuurlijk samenwerken? En hoe blijven we samenwerken aan een volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta? ‘Ook in de toekomst worden provinciegrensoverschrijdende projecten gezamenlijk opgepakt vanuit het interbestuurlijk overleg ZWD’, reageert Jeannette Baljeu, als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de Zuid-Hollandse Delta, na afloop van de bijeenkomst.

Ondanks drukke agenda’s werd de oogstbijeenkomst door veel bestuurders bijgewoond. Ook kwamen er deelnemers uit de praktijk aan het woord zoals Agricycling en Boerderij van de Toekomst. Dit leverde weer nieuwe inzichten en interessante discussies op.

“Een pilot kan alleen maar slagen als deze daarna door kan gaan.”

Baljeu: ‘De opkomst bevestigt het beeld dat de bestuurders na drie jaar samenwerking korte lijntjes hebben met elkaar. De opgaven zijn groot en we erkennen dat we elkaar daarbij nodig hebben. Daarbij is het goed om verbonden te blijven met de werkelijkheid van de praktijk – de proefveldjes – door de bestuurlijke leemlagen heen. Bottom-up projecten bieden de haakjes waarop provincies samenwerking met elkaar aangaan. Bestuurders fungeren op hun beurt als verbinders en bruggenbouwers: zij laten meer partijen aanhaken. Door het pilotgebied te vergroten, kunnen vervolgens meer pioniers naar voren stappen.’

Hoe blijven we samenwerken tussen de bestuurslagen? En wat kunnen organisaties meenemen naar de PPLG’s?

‘IBP Vitaal Platteland ZWD is een waardevol kennis- en leernetwerk van overheden en maatschappelijke organisaties’, onderstreept Baljeu. ‘De bestuurders van de drie provincies van de Zuidwestelijke Delta blijven daarom ook in de toekomst samen optrekken om projecten “uit te wikkelen” naar de PPLG’s. Daarbij is de insteek dat we verder uitbouwen wat we nu doen. Gebiedsplannen vragen overleg tussen gemeentes, waterschap, provincie en het rijk. Dat is onvermijdelijk en essentieel voor gebiedsgericht (samen)werken.’

‘Daarnaast kunnen we samen onderwerpen aandragen voor onze gebiedsagenda en het rijk duidelijk maken wat we nodig hebben om succesvolle pilots op te schalen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van regelgeving, zodat boeren het ook daadwerkelijk kunnen gaan doen.’

Meer weten

Klik hier voor het programma van de bestuurlijke oogstbijeenkomst.

Klik hier voor de presentaties.

Klik hier voor de column van Jitske van Popering over succesvol gebiedsgericht samenwerken en “uitwikkelen”.