7 maart 2023

Nieuwe oogst: de kracht van interbestuurlijk samenwerken

Interbestuurlijke samenwerking bewijst steeds meer zijn waarde. Tijdens de tweede oogstbijeenkomst op 7 maart jongstleden kwamen bestuurders uit drie verschillende provincies online bijeen om inzichten met elkaar te delen. Het werd een inspirerende uitwisseling. Voornaamste conclusie: de jarenlange inzet en samenwerking wordt zichtbaar.

Binnen het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta wordt gebiedsgericht gewerkt aan landbouw, natuur, water en klimaat. Hoewel gebieden lokaal enorm verschillen, kunnen de inzichten die ontstaan in lokale pilots bijzonder waardevol zijn voor anderen. Door in te zetten op lerende netwerken ontstaat er meer samenwerking in de keten. Zo versnellen overheden en maatschappelijke partijen samen de landbouwtransitie.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Best practices

Welke rol pak je als lokale overheid, hoe verbind je en hoe baken je projecten af? De oogstbijeenkomsten overstijgen de inhoud. Bestuurders leren zo van elkaars strategieën en best practices. Het succes van interbestuurlijke samenwerking stoelt op onderling vertrouwen en de wil om kennis te delen en elkaars netwerken beschikbaar te stellen. Door samen op te trekken, ontstaat er meer betrokkenheid en verbinding.

Bottom-up verandering

In de gebiedspilot ‘Biodiversiteitsmonitor akkerbouw’ wordt ervaring opgedaan met het monitoren en belonen van boeren voor hun duurzaamheidsprestaties. Daarbij worden bestuurlijke doelen en opgaven vertaald naar concrete maatregelen en acties op het boerenbedrijf middels de KPI systematiek.

Door te vertrekken vanuit ‘wat dan wel’ bieden kpi’s bestuurders handelingsperpectieven om boeren te stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarnaast zijn kpi’s een positief instrument om de communicatie tussen overheid en ondernemer te verbeteren. Zo ontstaat er een krachtige, lokaal gedragen bottom-up beweging. Deze ervaring wordt ingebracht in de Provinciale Plannen Landelijke gebied die momenteel in het kader van het Nationaal Programma Landelijk gebied door de provincies worden opgesteld.

In september komen de bestuurders opnieuw bijeen voor een gezamenlijk veldbezoek aan een van de projecten om zo van elkaar te leren met hun voeten in de klei.

‘We zien een grotere betrokkenheid.
Er is onderling vertrouwen en de wil om kennis te delen
en elkaars netwerken beschikbaar te stellen.’

Inge Hoogerbrugge, Programmamanager IBP Vitaal Platteland ZWDelta

Meer weten

Klik hier voor de presentatie van de bijeenkomst.
Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst.