Ontwikkeling van betere landschapskwaliteit via een gebiedsgerichte aanpak middels betere samenwerking tussen agrarische bedrijven en openbaar groen beheerders op het gebied van akkerranden, luzernepercelen en beheer van openbaar groen.

Doel

Verbeteren van de landschapskwaliteit door de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak gericht op akkerranden, luzerne percelen op agrarische bedrijven en beheer van openbaar groen door openbare grondbeheerders.

Dit doen we door in te zetten op 3 pilots in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Vanuit iedere pilot worden belangrijke lessen verzameld voor de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak in de Zuidwestelijke Delta.

Partners

Provincie Zeeland

Provincie Brabant

Provincie Zuid-Holland

waterschap Hollandse Delta

Boeren collectieven: Zuid-Hollandse eilanden

Boeren collectieven: Hoeksche Waard

ZLTO

WUR

Naturalis

HAS hogeschool

CLM

Kenniscentrum Akkervogels

IRS

gemeente Steenbergen

Cosun Beet Company

Farm Frites

Timmerman

2021-2024

2021-2024

Planning

Nader in te vullen.

Activiteiten

Koepel

 • Kennisdelen tussen de 3 pilots over proces, voortgang en resultaten
 • Verder versterken van netwerkvorming tussen betrokkenen en andere actoren bij agrarische biodiversiteit in de 3 provincies (Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland) met regionale bijeenkomsten
 • Ontwikkeling van kanskaarten voor functies akkerranden en openbaar groen (biodiversiteit, plaagregulatie, waterkwaliteit, recreatie)

Pilot Brabant

Versterken biodiversiteit en plaagregulatie in het gebied door het beheer en de inrichting van de akkerbouwgronden en openbaar groen beter op elkaar af te stemmen.

De doelen:

 • Het ontwikkelen van een netwerk van partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het gebied
 • Het vergroten van de kennis en relaties tussen het beheer van akkerranden en openbaar groen in het gebied en daarbuiten
 • Ontwikkelen van een visie en plan voor verantwoordelijk beheer van de akkerranden en het openbaar groen in het pilotgebied en de manier waarop het openbaar groen een bijdrage kan leveren aan biodiversiteitsherstel en natuurlijke plaagbestrijding op de akkerbouwgronden.

Pilot Zeeland

Verhogen van de biodiversiteit in agrarisch gebied door aanpassing van de luzerneteelt mede om de kwaliteit van aanliggende natuur, water en agrarische gebieden te versterken.

De doelen

 • Het ontwikkelen van kennis over hoe de biodiversiteit in het agrarisch gebied toeneemt door aanpassingen van de luzerneteelt.
 • Het ontwikkelen van een verdienmodel voor teeltaanpassingen in de luzerne die bijdragen aan de biodiversiteit.

Pilot Zuid-Holland

Versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied, het vergroten van het aandeel akkerranden en de afstemming hiervan met het beheer van het openbaar groen in het gebied zodat deze bijdragen aan natuur, landbouw, recreatie en waterkwaliteit in het gebied.

De doelen:

 • Ontwikkeling aanpak akkerranden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Eiland van Dordt
 • Ontwikkelen van een visie voor de volgende periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met als doel het vergroten van het areaal akkerranden en de kwaliteit in het werkgebied van de co-operatie
 • Versterken netwerk akkerbouwers en beheerders van openbaar groen in beheer van akkerranden en openbaar groen
  Inzet op ontwikkelen verdienmodel

Laatste nieuws

3 juli 2024

Inspirerende eindbijeenkomst Landbouw en Openbaar Groen 3 juli

Lees verder

15 juni 2024

Carbon Farming langs de Bloemendaalse polderroute in Moerdijk

Lees verder